el

Το TARGIT Decision Suite δίνει λύσεις στον κλάδο της υγείας

Ο Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, COO στο Νοσοκοµείο Mediterraneo, αναλύει τον καταλυτικό ρόλο που παίζει το TARGIT Decision Suite στη λήψη αποφάσεων και τα οφέλη που έχει αποκοµίσει το νοσοκοµείο από την εφαρµογή ενός συστήµατος ΒΙ & Αnalytics.

netweek: Πόσο σας έχει βοηθήσει το TARGIT Decision Suite στη λήψη αποφάσεων; 

Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος:Το ΤΑRGIT Decision Suite αντλεί πληροφορίες και στοιχεία από όλα τα µηχανογραφικά συστήµατα που έχουν εγκατασταθεί στο Mediterraneo Hospital. Αυτό σηµαίνει πως σε µια οθόνη µπορούµε να συνδυάσουµε, για παράδειγµα, στοιχεία του λογιστικού και του εµπορικού προγράµµατος. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης σε διαφορετικές χρονικές στιγµές για να κάνουµε συγκρίσεις και αξιολογήσεις. Μέσα από πολύ απλές διαδικασίες (ακόµα και µε ένα απλό κλικ) τα δεδοµένα φιλτράρονται, έτσι ώστε να επικεντρωθούµε στο θέµα εκείνο που θέλουµε να αναλύσουµε. Μεταξύ άλλων, το TARGIT αξιοποιήθηκε κατεξοχήν από τη νοσηλευτική υπηρεσία για την παρακολούθηση κλινικών δεικτών (λοιµώξεων, έκβασης νοσηλείας, µέση διάρκεια νοσηλείας, επανεισαγωγών κ.λπ.).

Για τις ανάγκες διεύθυνσης της υπηρεσίας αξιοποιήθηκαν, επίσης, δυνατότητες ανασκόπησης των µισθολογικών δεδοµένων του νοσηλευτικού προσωπικού και προώθησης τεκµηριωµένων εισηγήσεων προς τη Γενική Διεύθυνση. Δεν υπάρχει κατηγορία πληροφοριών, στην οποία να µην έχουµε πρόσβαση. Γίνεται, εποµένως, φανερό πως το TARGIT είναι απαραίτητο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων γιατί εξαλείφει το κεντρικό πρόβληµα που υπάρχει σε κάθε οργανισµό, δηλαδή, το πως χειρίζοµαι τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που έχει παραχθεί . Πλέον, ελεγχόµενα, µπορούµε και απεικονίζουµε ό,τι επιθυµούµε και το ζητούµενο είναι τι θα κάνουµε µε τα συµπεράσµατα που εξάγουµε.

netweek: Ποια είναι τα οφέλη που έχετε αποκοµίσει από το TARGIT Decision Suite;

Κ. Στεργιόπουλος: Η ταχύτητα µε την οποία εξάγονται τα ad hoc reports είναι εντυπωσιακά γρήγορη, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας, στην οποία θέλουµε να αναφέρονται. Η παρακολούθηση του κύκλου πωλήσεων ανά ιατρό, τµήµα, κλίνη κ.λπ. πραγµατοποιείται άµεσα και µε ακρίβεια. Είναι χαρακτηριστική η ευκολία,µε την οποία γίνονται οι έλεγχοι σε λογιστικές εγγραφές καθώς και σε τιµολογήσεις. Επιπρόσθετα, πλέον παρακολουθούνται αποτελεσµατικότερα τα έξοδα και οι αγορές υλικών και φαρµάκων που κάνουν τα τµήµατα του Mediterraneo Hospital.

Οι δείκτες ποιότητας, τους οποίους η διοίκηση του Mediterraneo Hospital έχει υιοθετήσει και θέλει να παρακολουθεί, εξάγονται µέσα από το TARGIT άµεσα και ανά πάσα χρονική στιγµή. Ολα τα οφέλη συνοψίζονται στο αίσθηµα ασφάλειας που παρέχει το εργαλείο της TARGIT στο πως όλα όσα χρειάζεται να παρακολουθούµε είναι υπό έλεγχο και πως ό,τι ακόµα χρειαστεί να παρακολουθήσουµε στο µέλλον θα µπορούµε να το κάνουµε.

netweek: Ποια ήταν η αποδοχή του TARGIT BI Suite από το νοσηλευτικό προσωπικό;

Κ. Στεργιόπουλος: Το TARGIT αξιοποιήθηκε εξαντλητικά από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για διαχειριστικούς/οικονοµικούς δείκτες και για κλινικούς δείκτες (λοιµώξεων κ.λπ.). Από τα στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας αναπτύσσονται συνεχώς ιδέες εξαγωγής δεδοµένων µε την αξιοποίηση του TARGIT – για παράδειγµα, ηλεκτρονικής καταχώρησης των καταγεγραµµένων νοσηλευτικών µέτρων λοιµώξεων που εφαρµόζονται ανά ασθενή, του προγράµµατος, του προσωπικού και των αδειών του, της αξιολόγησης και της ανάδειξης των αναγκών εκπαίδευσης κ.λπ. Η φιλικότητα του TARGIT προς τον χρήστη ήταν καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση του Mediterraneo να υιοθετήσει τη λύση αυτή.

netweek: Πόσο σας βοήθησε το TARGIT Decision Suite να µειώσετε το λειτουργικό κόστος του νοσοκοµείου;

Κ. Στεργιόπουλος: Από την αρχή της οικονοµικής κρίσης, η διαθεσιµότητα του συγκεκριµένου προγράµµατος συλλογής και αξιολόγησης των οικονοµικών δεδοµένων, µέσω κατάλληλων και στοχευµένων ερωτηµάτων, αποδείχθηκε ο πολυτιµότερος σύµµαχος. Μας έδωσε τη δυνατότητα να ανακαλύψουµε τα πεδία που προσφέρονταν για άµεσες δράσεις, να ορίσουµε συγκεκριµένους στόχους, να παρακολουθούµε συστηµατικά την υλοποίηση των δράσεων σε συνάρτηση µε την ικανοποίηση των στόχων, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τη µείωση της σπατάλης αναλωσίµων υλικών στα νοσηλευτικά τµήµατα κατά 17% µέσο όρο µέσα σε ένα εξάµηνο.

Επίσης, η κεντρική παρακολούθηση των τιµών αγοράς κρίσιµων ειδικών νοσοκοµειακών υλικών µάς παρείχε συνεχώς τη δυνατότητα στοχευµένων ερευνών αγοράς και µείωσης του κόστους προµηθειών τους, τουλάχιστον κατά 10%. Επιπρόσθετα, η παρακολούθηση των εξόδων και των αγορών των τµηµάτων, αλλά και η σύνδεση µε το τµήµα της αποθήκης και του λογιστηρίου έχουν συµβάλει στον έλεγχο των δαπανών και, εποµένως, στον περιορισµό τους. Αυτό γίνεται γιατί σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης οποιουδήποτε κωδικού εξόδου, η αιτιολόγηση της κίνησης αυτής δίδεται άµεσα και µε ακρίβεια.

Εν κατακλείδι, η δυνατότητα παρακολούθησης της επίδοσης ανά νοσηλευτικό τµήµα από τη διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας, παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσµατικού συντονισµού και καθοδήγησης όλου του προσωπικού για τη µείωση του κόστους. Γνωρίζοντας τις λειτουργικές ανάγκες κάθε τµήµατος, µπορεί κανείς να εκτιµήσει τα περιθώρια ανταπόκρισής του στους στόχους, όµως εάν δεν έχει ένα εργαλείο ΒΙ, όπως είναι το TARGIT Decision Suite, να στηρίξει και να ενισχύσει τις εκτιµήσεις αυτές, θα σπαταλήσει πολύτιµο χρόνο (και η οικονοµική κρίση εν τω µεταξύ θα τον έχει γονατίσει).


BI Trend Monitor 2020


BI Trend Monitor 2020


We use cookies to improve your site experience, but they also provide us with information on your use of our website.
To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our Privacy Policy. By continuing to browse the site, you are consenting to our use of cookies.

ok